Sunday, January 15, 2017

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ Mantra

ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓಂ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ |
ಪುತ್ರಾಲಾಭಾಯ ಮಹಾಶಾಸ್ತೇ ಶತ್ರುನಾಶಾಯ |
ಮದಗಜವಾಹನಾಯ  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂಲಾಯುಧಾಯ|
ವರವರದ ಸರ್ವಜನಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾಃ |
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ||
 llಶುಭಪ್ರಭಾತಂ, ಶುಭದಿನಂಚ.||