Saturday, April 11, 2015

Hanuman Mantras in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ||
|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯಜಯ ರಾಮ ||

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುಧ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನಾರಯುತ ಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೂತಂ ಶಿರಸ ನಮಾಮಿ ||
***********************************************
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾದುಕೋದೇವ ಆಸಾಧ್ಯಂ ತವ ಕಿಂ ವಧ
ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೋ ಭಕ್ತಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯ ಪ್ರಭೋ ||
***********************************************
ಅಂಜನಿ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚ್ಚಿವೋತ್ತಮ
ರಾಮಪ್ರಿಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪಾಹಿಮಾಂ ಸದಾ ||
***********************************************
ಬುಧ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ
ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ
ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ
ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್ ||
***********************************************
ಕಾರ್ಯಸಿಧ್ಧಿ ಅಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ

ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೇ
ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸಾತ್ತಮ
ಹನುಮನ್ ಯಥ್ನಮಾಸ್ಥಾಯ
ದುಃಖಕ್ಷಯ ಕರೋ ಭವ ||